Giới thiệu sản phẩm

Mức Độ Chăm Sóc Vừa
Tính Cách Bán tích cực ( có tính lãnh thổ với các cá thể Tang khác )
Màu sắc
Vàng
Chế độ ăn Thực vật
Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible)
Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4
Kích thước tối đa 20 cm
Khu vực phân bố (Origin)
Thái Bình Dương, Hawaii..
Họ (Family) Acanthuridae
Kích thước bể tối thiểu 380 lít nước (100 gallon)

Chính sách khách hàng

Cá Tang Vàng – Yellow Tang

Liên hệ