Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm bao gồm

    • 2 lọ Test NO3 API 30 ml.
    • 1 ống nghiệm chia vạch.
    • Bảng đối chiếu màu sắc
    • Hướng dẫn sử dụng.
    • Hộp đựng.

Chính sách khách hàng

Bộ Test No3 API

260.000