Giới thiệu sản phẩm

    • Đối với các phương pháp cycle trước đây thường dung các sinh vật như xác tôm, cá để làm nguyên liệu khởi tạo ban đầu cho chu trình nito, điều này gây mất thẩm mỹ gây đục nước và mùi khó chịu cho bể san hô cá biển.
    • Infinity Start được thiết kế từ các nguồn nito tự nhiên và amino acid làm chất nền cho chu trình nito được thúc đẩy. Đặc biệt với phương pháp cycle từ Infinity Corals này khiến cho bể bạn luôn sạch đẹp không gây mất thẩm mỹ, cảm quan như các cycle truyền thống.

Chính sách khách hàng

Infinity Start

190.000