Giới thiệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bioptim

Thể tích hồ Phạm vi hồ Liều lượng
0 đến 60 lít Nano 1 ống / 15 ngày
61 đến 120 lít Nano 2 ống / 15 ngày
121 đến 200 lít Tiêu chuẩn 1 ống / 15 ngày
201 đến 400 lít Tiêu chuẩn 2 ống / 15 ngày
401 đến 600 lít Tiêu chuẩn 3 ống / 15 ngày
601 đến 800 lít Tiêu chuẩn 4 ống / 15 ngày
801 đến 1000 lít Tiêu chuẩn 5 ống / 15 ngày
1 001 đến 2 000 lít Pro 1 ống / 15 ngày
2 001 đến 4 000 lít Pro 2 ống / 15 ngày
4 001 đến … … .. lít Pro thêm 1 ống sau mỗi 2 000 lít

Chính sách khách hàng

Thức Ăn Vi Sinh Bioptim ( 1 ống )

35.000